Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

Projekt Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko”. Dofinansowanie unijne wynosi aż 77,59 % wartości Projektu. Obejmuje on 23 gminy w 5 powiatach Województwa Pomorskiego.

Realizacja Projektu zapewni powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację i recykling odpadów komunalnych powstających w regionie pięciu powiatów. W efekcie uzyska się odzysk surowców, minimalizację ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, znaczne ograniczenie objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich ostateczne unieszkodliwienie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i unijnymi wymogami prawnymi.